บขส. เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว โดยเดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4

Dsc 3488Dsc 2836 ResizeDsc 3529Dsc 3589Dsc 3511

นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 11 เส้นทางเชียงราย - เชียงของ - บ่อแก้ว ณ สถานีเดินรถจังหวัดเชียงราย โดยนายชัชชาติ กล่าวว่าการเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความเห็นชอบร่วมกันของกรมการขนส่งทางบก สังกัดกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางเชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว ซึ่งจะเดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ – ห้วยทราย ทั้งนี้มั่นใจจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นการดำเนินงานตามแนวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECโดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค  ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของโครงข่าย  การคมนาคมขนส่งและ เป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย

ด้านนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว เป็นเส้นทางที่ บขส. ได้เดินรถร่วมกับ บริษัท เพ็ดอาลูนขนส่งโดยสาร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเดินรถของแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเส้นทางเชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว เดินรถด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 ฝ่ายละ 3 คัน เดินรถฝ่ายละ 4 – 8 เที่ยวต่อวัน  อัตราค่าโดยสาร 220 บาท หรือ 55,000 กีบ และจากอำเภอเชียงของ – บ่อแก้ว อัตราค่าโดยสาร 30 บาท หรือ 7,500 กีบ  โดยเดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ – ห้วยทราย ถึงจุดหมายปลายทางที่สถานีโดยสารพัฒนาบ่อแก้ว แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 166 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งสองฝั่ง บริษัทฯได้จัดรถ Shuttle Bus วิ่งให้บริการระหว่างสะพานมิตรภาพไทย – ลาวด้วย จำนวน 1 คัน เดินรถฝ่ายละไม่น้อยกว่า 4 เที่ยวต่อวัน อัตราค่าโดยสาร 20 บาทหรือ 5,000 กีบ ทั้งนี้ บขส. ได้ลงนามในสัญญาเดินรถเส้นทาง เลย – หลวงพระบาง ซึ่งจะมีการเปิดเดินรถต่อไปในอนาคต

                        นอกจากนี้ บขส. ได้เปิดศูนย์รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ แห่งที่ 1 สาขาจังหวัดเชียงราย เพื่อให้บริการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ทั่วไทย เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ ที่ครบวงจร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม เรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ทุกพื้นที่ ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5371-6481-83